l 1-2

ТЕМА 1

ТЕОРЕТИЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тести для поточного контролю знань студентів

(Під час відпрацювання тестів на кожне запитання передбачено одну правильну відповідь)

1. Фінансовий менеджмент – це:

стратегія управління підприємством;

ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства;

процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів;

система принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства;

2. Головна мета фінансового менеджменту:

забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах;

управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин;

досягнення стратегічних цілей підприємства;

забезпечення стабільного розвитку підприємства.

3. Під фінансовою стратегією підприємства розуміється:

формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір найефективніших шляхів її досягнення;

реалізація стратегічних альтернатив управління фінансами;

напрям розвитку підприємства;

політика управління фінансовими ресурсами.

4. Тактика фінансового менеджменту полягає:

у формуванні короткострокових цілей фінансової діяльності, узгоджених з загальною фінансовою стратегією підприємства;

в формуванні системи довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір найефективніших шляхів її досягнення;

в здійсненні комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями;

у розробці цілей та завдань розвитку підприємства у майбутньому.

5. Матеріальна основа фінансового менеджменту – це -:

фінансові ресурси;

фінансові потреби;

фінансова діяльність підприємства;

реальний грошовий обіг.

6. Фінансовий менеджмент спрямований на управління…

фінансовими ресурсами;

фінансовими відносинами;

фінансовими ресурсами і відносинами;

усіма ресурсами підприємства.

7. Механізм фінансового менеджменту - це:

1) система принципів, засобів та форм організації грошових відносин підприємства;

2) сукупність основних елементів впливу на процес розробки й реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства;

3) система забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства;

4) сукупність елементів фінансового управління підприємством.

8. Що належить до фінансових важелів:

дисконт;

фінансові санкції;

прогнозування;

позички.

9. До фінансових інструментів не належать:

1) акції;

2) дивіденди;

3) страховий поліс;

4) інвестиційні сертифікати.

10. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є …

персонал;

фінансові ресурси;

впровадження нових технологій;

організація збуту продукції.

11. До методів фінансового менеджменту не відносять:

прогнозування;

регламентування;

аналіз;

нормування.

12. До функцій фінансового менеджменту як спеціальної сфери управління підприємством відносять:

контроль за реалізацією управлінських рішень у сфері фінансової діяльності;

аналіз грошових потоків;

мінімізацію фінансових ризиків;

управління інвестиціями.

13. Фінансова політика є:

основою для розробки фінансової стратегії;

складовою облікової політики підприємства;

діяльність в сфері управління підприємством;

сукупність правил, методів, прийомів розробки та реалізації управлінських рішень.

14. Фінансова політика охоплює складові:

податкову політику;

кредитну політику;

облікову політику;

усі відповіді вірні.

15. Особливостями фінансової політики є:

1) багаторівнева структура;

2) реалізованість;

3) внутрішня синхронізація;

4) результативність.

16. Відповідальність за дотримання фінансової політики на великому підприємстві несуть:

головний бухгалтер;

заступник директора;

фінансовий директор;

начальник відділу ревізії.

17. Фінансове управлінське завдання охоплює:

формування організаційної структури фінансової служби;

використання фінансових ресурсів;

вибір джерел фінансування активів;

визначення цілей фінансової діяльності підприємства у майбутньому.

18. До основних завдань фінансового менеджменту відносять:

забезпечення постійної рівноваги підприємства у процесі його розвитку;

аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища;

забезпечення мінімізації інвестиційного ризику;

всебічну оцінку ймовірності настання ризикових подій.

19. Розробка фінансової стратегії підприємства починається з:

формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;

розробки фінансової політики;

визначення загального періоду формування фінансової стратегії;

дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища.

20. Система стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства повинна забезпечувати:

формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів;

оптимізацію структури активів і капіталу;

прийнятний рівень фінансових ризиків;

усі відповіді вірні.

21. До тактичних завдань фінансового менеджменту відносять:

1) моделювання параметрів подальшого розвитку підприємства;

2) забезпечення ефективності використання наявних грошових коштів;

3) розробку фінансової політики;

4) забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного розвитку.

Термінологічний диктант

(Під час виконання термінологічного диктанту для кожного з наведених положень, позначених цифрами, необхідно знайти відповідний термін чи поняття)

Фінансовий менеджмент

Головна мета фінансового менеджменту

Фінансова стратегія підприємства

Тактика фінансового менеджменту

характеризується середнім рівнем деталізації рішень і залежить від поточних можливостей підприємства.

формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.

система принципів, методів розробки, обгрунтування та прийняття управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів.

забезпечення стійкого економічного зростання підприємства.

Доповніть відповідь: «Структура фінансового механізму складається з…»:

…;

…;

…;

…;

….

Наведіть визначення:

фінансова політика - це ...

фінансовий механізм - це система ...

фінансові важелі представлені...

система регулювання фінансової діяльності включає...

до функцій фінансового менеджменту як спеціальної сфери управління підприємством належать ...

ПРАВИЛЬНО/НЕПРАВИЛЬНО

(Під час виконання завдання необхідно визначити правильні твердження (+) або неправильні (-))

Фінансовий менеджмент використовує лише інформацію про внутрішній фінансовий стан підприємства.

Управління потоками фінансових ресурсів, виражених у грошових одиницях, є основним завданням фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент не займається питаннями формування “портфеля” цінних паперів.

Фінансовий менеджмент є процес управління рухом фінансових ресурсів.

Об’єктом фінансового управління є фінанси підприємства та його фінансова діяльність.

Управління внутрішньовиробничим обліком і контролем є єдиною функцією фінансового менеджменту.

Фінансову політику розглядають як форму реалізації фінансової стратегії підприємства.

Фінансовий менеджмент набуває практичного втілення завдяки фінансовій політиці підприємства.

Дивідендна політика повинна призвести до рівноваги інтересів не лише власників, а менеджерів та інвесторів.

Відділ фінансового планування зобов'язаний аналізувати й оцінювати фінансовий стан підприємства, виконання планових завдань по прибутку, обсягам виробництва та реалізації, підтримувати ліквідність та рентабельність підприємства.

ТЕМА 2

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тести для поточного контролю знань студентів

(Під час відпрацювання тестів на кожне запитання передбачено одну правильну відповідь)

1. Елементами системи забезпечення фінансового менеджменту є:

організаційне забезпечення;

інформаційне забезпечення;

аналітично-контрольне забезпечення;

усі відповіді вірні.

2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту передбачає:

1) розробку інформативних показників;

2) вибір методів фінансового аналізу;

3) побудову фінансових служб та організація праці персоналу з фінансів;

4) розробку системи кількісних стандартів контролю.

3. Для великих підприємств характерний наступний тип структури організації фінансової служби:

1) лінійна структура;

2) лінійно-штабна структура;

3) комбінована структура.

4. Діяльність керівника фінансової служби регулюється:

1) посадовою інструкцією;

2) положенням про фінансову політику підприємства;

3) Положенням про підприємство;

4) Положенням про фінансову службу.

5. До обов’язків керівника фінансової служби відносять:

1) організацію роботи персоналу підрозділу;

2) контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів;

3) реалізацію фінансової політики підприємства;

4) усе перелічене вище.

6. Структурний підрозділ, що здійснює контроль за різними напрямами фінансової діяльності – це:

1) центр управління;

2) центр відповідальності;

3) центр доходу;

4) фінансова служба.

7. Обов'язки фінансового персоналу підприємства є наступними:

прогнозування і фінансове планування;

аналіз фінансової діяльності ;

фінансовий контроль за використанням ресурсів, джерел їх фінансування тощо;

усі відповіді вірні.

8. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту – це:

1) сукупність інформаційних показників для фінансового аналізу, планування та контролю;

2) функціональний комплекс, що забезпечує процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників для аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства;

3) безперервний цілеспрямований відбір відповідних інформаційних показників для аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства;

4) сукупність потоків фінансової інформації.

9. До внутрішніх користувачів інформації про діяльність підприємства відносять:

управлінський персонал підприємства;

інвесторів підприємства;

кредиторів підприємства;

аудиторську фірму.

10. До зовнішніх користувачів інформації про діяльність підприємства відносять:

інвесторів підприємства;

кредиторів підприємства;

податкові органи, аудиторські фірми.

всі відповіді вірні.

11. Показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни:

індекс інфляції;

обсяги операцій з купівлі валюти;

кредитна ставка банків;

види акцій.

12. Показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку:

показники кон’юнктури ринку фондових інструментів, показники кон’юнктури ринку грошових інструментів;

показники динаміки грошових доходів населення;

данні банків, страхових компаній,

дані постачальників продукції, покупців продукції, конкурентів.

13. До показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із внутрішніх джерел, не відносять:

1) показники первинного обліку;

2) планові показники;

3) показники за окремими видами діяльності;

4) нормативно-регулюючі показники.

14. Показники фінансової звітності охоплюють:

1) показники Балансу (Звіту про фінансовий стан);

2) показники Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);

3) показники Звіту про рух грошових коштів;

4) усе перелічене вище.

15. Показники управлінського обліку підприємства формуються за наступними блоками:

1) види діяльності, види продукції, центри відповідальності;

2) сфери фінансової діяльності, регіони діяльності, сегменти діяльності, центри відповідальності;

3) сфери діяльності, центри відповідальності, види продукції;

4) види діяльності, центри відповідальності, сегменти діяльності, сфери фінансової діяльності.

16. Дослідження динаміки показників звітного періоду у співставленні з показниками попереднього періоду – це:

1) горизонтальний аналіз;

2) вертикальний аналіз;

3) порівняльний аналіз;

4) інтегральний аналіз.

17. Оцінювання рівня платоспроможності підприємства досягається в процесі здійснення:

1) горизонтального аналізу;

2) вертикального аналізу;

3) порівняльного аналізу;

4) аналізу фінансових коефіцієнтів.

18. Дослідження слабких та сильних сторін фінансової діяльності здійснюється за допомогою:

1) R-аналізу;

2) SWOT-аналізу;

3) порівняльного аналізу;

4) функціонального аналізу.

19. Вивчення умов здійснення фінансової діяльності по підприємству здійснюється в процесі:

1) попереднього аналізу;

2) ретроспективного аналізу;

3) оперативного аналізу;

4) поточного аналізу.

20. Розробка фінансових планів з окремих аспектів фінансової діяльності підприємства на один рік відбувається в процесі:

1) перспективного планування;

2) поточного планування;

3) оперативного планування;

4) короткострокового планування.

21. Розробка платіжних календарів з метою реалізації фінансового планування відповідає системі планування:

1) поточне;

2) стратегічне;

3) оперативне;

4) фінансове.

22. До основних видів поточних фінансових планів не відносять:

1) план доходів і витрат;

2) план по прибутку;

3) план надходження і витрачання грошових коштів;

4) балансовий план.

23. Внутрішній фінансовий контроль являє собою:

контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за основними напрямами фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від нормативних (планових) і визначення чинників, що зумовили ці відхилення, прийняття управлінських рішень щодо нормалізації процесу управління фінансами підприємства;

використання показників, що походять із зовнішніх і внутрішніх джерел, які дозволяють створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансовою діяльністю підприємства;

організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства;

4) систему управління керівними діями.

24. На стадії формування фінансових планів здійснюється внутрішній контроль:

1) поточний;

2) оперативний;

3) попередній;

4) наступний.

25. В ході розгляду фінансової звітності та управлінських звітів здійснюється внутрішній контроль:

1) поточний;

2) оперативний;

3) попередній;

4) наступний.

26. Фінансовий контролінг - це:

1) організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства;

2) цілеспрямована система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтована як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансовою діяльністю підприємства;

3) контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за основними напрямами фінансової діяльності підприємства;

4) керована система щодо прийняття управлінських рішень з нормалізації процесу управління фінансами підприємства.

27. Об’єктом фінансового контролінгу є:

1) фінансова діяльність підприємства;

2) управлінські рішення щодо фінансової діяльності;

3) фінансова стратегія;

4) фінансовий стан підприємства.

28. Реалізація бюджетів є контролінг:

1) стратегічний;

2) поточний;

3) оперативний;

4) перспективний.

29. Контрольним періодом для поточного контролінгу є:

1) місяць, квартал, рік;

2) декада, місяць, квартал;

3) місяць, квартал;

4) квартал, рік.

30. Система фінансового моніторингу включає:

1) систему спостереження за фінансовою діяльністю підприємства;

2) механізм постійного спостереження за найважливішими показниками фінансової діяльності;

3) постійне спостереження, визначення розміру відхилень фактичних результатів від передбачуваних, виявлення причин цих відхилень;

4) постійне спостереження, визначення розміру відхилень фактичних результатів від передбачуваних, виявлення причин цих відхилень та розробка контрольних заходів.

Термінологічний диктант

(Під час виконання термінологічного диктанту для кожного з наведених положень, позначених цифрами, необхідно знайти відповідний термін чи поняття)

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту

Фінансова служба підприємства

Фінансовий аналіз

Фінансове планування

Внутрішній фінансовий контроль

Фінансовий контролінг

контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за основними напрямами фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від нормативних (планових) і визначення чинників, що зумовили ці відхилення, прийняття управлінських рішень щодо нормалізації процесу управління фінансами підприємства.

процес розробки системи фінансових планів і планових показників забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами з метою йог розвитку та підвищення ефективності фінансової діяльності .

самостійний структурний підрозділ, який виконує визначені функції в системі фінансового управління підприємством.

цілеспрямована діяльність по ідентифікації, оцінці фінансової діяльності з метою пошуку резервів поліпшення (належної підтримки) фінансового стану підприємства.

сукупність структурних підрозділів та служб підприємства, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності.

організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства

Назвіть центри відповідальності стосовно різних аспектів фінансового менеджменту:

1)…;

2)…;

3)…;

4)….

Вкажіть фактори, що впливають на організаційну структуру управління фінансами:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)… .

З яких п'яти блоків складається інформаційне забезпечення процесу управління фінансами?

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)… .

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із внутрішніх джерел, передбачає наступні групи:

1)…;

2)…;

3)….

В залежності від методів фінансового аналізу розрізняють такі його основні системи:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)….

В процесі прогнозування основних показників довгострокового фінансового плану використовуються наступні методи:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)….

Бюджети класифікуються в процесі оперативного фінансового планування за такими ознаками:

1)…;

2)…;

3)…;

4)….

Основними функціями фінансового контролінгу є:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)….

ПРАВИЛЬНО/НЕПРАВИЛЬНО

(Під час виконання завдання необхідно визначити правильні твердження (+) або неправильні (-))

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту передбачає регламентацію роботи фінансових підрозділів.

Функціональна побудова центрів управління грунтується на виділенні різних рівнів управління

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту є основою для прийнятих управлінських рішень.

Управлінський облік є джерелом інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Фінансові звіти є джерелом інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Статистичний облік не є джерелом інформації для фінансового менеджменту.

Оперативний облік як джерело інформації для фінансового менеджменту передбачає планування, аналіз і контроль витрат і доходів.

Нормативно-планові показники включають систему внутрішніх нормативів та планових показників розвитку підприємства.

Перспективне фінансове планування базується на методах техніко-економічних розрахунків.

Метою балансового плану є визначення необхідного приросту окремих видів активів, формування оптимальної структури капіталу.

Принципом побудови системи фінансового контролінгу є орієнтованість на якісні показники.

Об’єктом внутрішнього фінансового контролю є фінансово-господарська діяльність підприємства.

Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві здійснюється відділом внутрішнього аудиту.

Метою внутрішнього фінансового контролю є досягання стратегічних цілей підприємством.

Добавить комментарий