.методичка реферат історія фото

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний університет технологій та дизайну

Коледж

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ З ІСТОРІЇ ФОТОМИСТЕЦТВА

призначені для студентів Коледжу КНУТД

денної та заочної форми навчання,

спеціальність «Художнє фотографування»

Київ - 2016

Написання рефератів є першою самостійною роботою студентів спеціальності «Художнє фотографування». Від того, як студенти навчаться проводити дослідження за обраною темою та оформляти його результати, залежатиме якість їхньої майбутньої професійної діяльності. Саме тому з метою удосконалення методичного забезпечення повноцінної навчальної роботи студентів було укладено цей посібник, покликаний допомогти тим, хто пише реферати з дисципліни “Історія фотомистецтва” - невід’ємної і важливої складової процесу підготовки фахівців в області фотографії.

Методичні вказівки до написання рефератів з історії фотомистецтва призначені для студентів Коледжу КНУТД.

1.РЕФЕРАТ

Реферат є видом самостійної роботи студента з дисципліни «Історія фотомистецтва». Це індивідуальна дослідницька робота у формі доповіді, написаної на основі критичного огляду літературних та інших джерел. Для його підготовки використовують невелику кількість джерел. У рефераті оглядово розглядають певну проблему. Він містить точний виклад основної інформації без перероблень цитат із першоджерел і суб'єктивних оцінок.

Автор реферату подає у ньому думки науковців і фахівців з приводу означеної проблеми: періоду в розвитку фотомистецтва, виду чи жанру фотографії, винаходів в області фотографії.

Однак у роботі потрібно висвітлити не тільки найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку та зробити висновки. Реферат повинен містити творче або критичне осмислення реферованих джерел. Цей вид роботи дає змогу виявити творчий та науковий потенціал студента. У процесі підготовки реферату студент розвиває навички самостійного вивчення й узагальнення літератури з фаху з будь- якого вузького питання, виявляє нові й невирішені проблеми.

Обсяг основного тексту реферату - 10-12 сторінок комп’ютерного набору.

Структура реферату

Реферат має чітку структуру, кожен з елементів якої подається у сталому порядку та є обов ’язковим. Реферат складається з таких частин:

титульний аркуш;

зміст (план);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел (перелік посилань);

додатки (за необхідності).

1.2 Вимоги до змісту структурних частин реферату

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить назву навчального закладу, де виконана робота; назву реферату; назву спеціальності, назву міста, у якому виконано реферат, та рік виконання. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. Зразок оформлення титульної сторінки реферату подано у додатку А.

Зміст реферату подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Саме зі змісту - з цифри “2” - починають нумерувати сторінки реферату. До змісту входять структурні елементи в такому порядку: вступ; послідовно вказані назви всіх розділів, підрозділів, висновки; список використаних джерел (Додаток Б).

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми (вказує причини вибору саме цієї теми, а не іншої, відповідає на питання, у чому полягає важливість та необхідність вивчення обраної проблематики), розкриває мету чи основне завдання реферату. Вступ необхідно починати з нової сторінки. Рекомендований обсяг вступу - до 1-ї сторінки.

Основну частину реферату (якщо дозволяє тема та обсяг реферату) зазвичай поділяють на підрозділи. В основній частині реферату автор послідовно, чітко й у логічній послідовності розкриває проблематику обраної теми. Основну частину реферату починають писати з нової сторінки. А от підрозділи в рефераті зазвичай не починають з нової сторінки.

У висновках автор робить узагальнення стосовно того матеріалу, який було залучено до джерел реферату, коротко розкриває власне бачення проаналізованої в роботі проблеми, окреслює перспективи у вивченні теми чи вказує на суперечності або неоднозначності у трактуванні явища, розглянутого у рефераті. Висновок необхідно починати з нової сторінки. Рекомендований обсяг висновку - до 1-ї сторінки. Висновки повинні бути стислими і ґрунтовними.

У списку використаних джерел необхідно в алфавітному порядку подати точні назви усіх підручників, посібників, статей, словників та ін., які були використані у процесі підготовки реферату.

Додатки в рефераті оформлюють за необхідності. Сторінки з додатками нумерують, але у загальний обсяг реферату їх не враховують.

1.3 Етапи написання реферату

Як правило, написання реферату складається з кількох етапів.

Перший етап передбачає визначення та обґрунтування теми, з’ясування мети дослідження. Найчастіше тему реферату в конкретному формулюванні визначає викладач. Мета дослідження - усвідомлений образ очікуваного результату, на досягнення якого спрямована діяльність дослідника.

Другий етап передбачає визначення джерел, які будуть залучені у процес написання реферату, а також складання плану реферату.

Третій етап спрямований на ґрунтовний аналіз джерел та написання на їх основі тексту реферату.

Четвертий етап передбачає формулювання висновків з обраної теми за результатами вивчення реферованих джерел.

П’ятий етап - оформлення тексту реферату і підготовка до захисту (виголошення доповіді з обраної теми на занятті).

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ РЕФЕРАТІВ

Назва роботи повинна бути по можливості короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішуваної проблеми, вказувати на мету дослідження.

Реферат виконують державною мовою.

При написанні роботи обов’язково посилатися на авторів і літературу, з якої запозичено матеріали або окремі результати. Використання в роботі запозиченого матеріалу без посилання на автора не допускається.

У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Обсяг основного тексту (тобто обсяг всієї роботи без списку використаних джерел і додатків) реферату становить 10-12 сторінок.

2.1 Правила комп’ютерного набору тексту

Реферат друкують за допомогою комп’ютерного набору на білому папері формату А4 (210х297 мм). Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Перенесення слів у тексті не допускається. Текст з лексичними та орфографічними помилками є неприпустимим.

Текст роботи необхідно друкувати з одного боку аркуша, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Основні вимоги до комп’ютерного набору тексту реферату роботи:

текстовий редактор - WORD;

гарнітура шрифту - Times New Roman, вирівнювання - по ширині;

кегель шрифту (розмір) - 14;

кількість символів у рядку - не менше 60;

абзац - 1,2-1,27 см;

міжрядковий інтервал – полуторний 1,5;

кількість рядків на сторінці - до 30;

назви структурних частин роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ”

друкують великими літерами симетрично до тексту (шрифт - 16 жирний), вирівнюючи по центру;

усі названі структурні частини роботи слід починати з нової сторінки;

новий підрозділ друкується з тієї ж сторінки, на якій закінчився

попередній, відступ між підрозділами - два полуторних інтервали;

заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої

- великої, забзацного відступу, шрифт - 14 жирний. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу - два полуторних інтервали;

використовувані в роботі списки повинні бути виконані в одному стилі по всьому тексту (наприклад, всі списки з нумерацією “1), 2) ...” або всі списки з маркуванням “-”);

в роботі дозволяється виділяти важливий текст таким чином: напівжирний, курсив, напівжирний курсив або підкреслений - але виділення по всьому тексту повинні бути виконані в одному стилі. Не допускається виділяти частину тексту за допомогою інших шрифтів, крім Times New Roman, іншого розміру, крім 14, іншого інтервалу тощо;

використовувані в роботі лапки повинні бути одного стилю: “” або «», або "", або ,,”. Аналогічною є вимога і до стилю апострофів: ’ або ‘ або ' - однаково по всьому тексту;

зазначаючи в тексті роботи прізвища та ініціали дослідників, необхідно дотримуватись одного стилю: Грицай М. С., Федченко П. М. або М. С. Грицай, П. М. Федченко, або М. Грицай, П. Федченко. Між прізвищем та ініціалами (слідкуючи, щоб вони лишились в одному рядку) необхідно використовувати нерозривний пробіл (стандартне сполучення клавіш “Shift - Ctrl - Пробіл”);

не допускається розташування заголовку підрозділу внизу сторінки, якщо під ним не вміщується щонайменше два рядки - у такому разі назву підрозділу разом із тестом переносять на наступну сторінку;

не можна починати абзац внизу сторінки, якщо на ній поміститься тільки один рядок з нього - в такому разі слід переносити весь абзац на наступну сторінку. Аналогічно не можна переносити один рядок з абзацу на наступну сторінку.

Нумерація

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами без знаку № у правому верхньому куті. Крапка після номеру сторінки не ставиться. Нумерують всі аркуші, у тому числі додатки. На титульній сторінці номер не ставлять. Нумерацію починають з другої сторінки (на якій вміщено зміст) з цифри “2”.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкових номерів. У тексті роботи номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу не повинна стояти крапка, наприклад: 2.3 - третій підрозділ другого розділу. Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

2.3 Оформлення таблиць

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують слово “Таблиця із зазначенням її номера, наприклад: Таблиця 3 без крапки. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують по центру сторінки симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишуть: “Продовження табл. 3”.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. У тексті повинна бути вказівка на таблицю, наприклад: “основні події життя і творчості фотомайстра наведено в таблиці 3”. Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

2.4 Цитування та посилання на використані джерела

При написанні реферату студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати досліджень, на ідеях та висновках яких відбувалось написання роботи. Такі посилання дають змогу відшукати використане у роботі джерело і перевірити достовірність цитування.

Посилання на літературу в тексті подають за таким зразком: [5, с. 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка.

2.5 Оформлення списку використаних джерел

Відомості про джерела і літературу, які включені до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ авторів, назви праці, міста і року видання, видавництва і кількості сторінок. Список складають в алфавітному порядку. Зразки і приклад оформлення бібліографічного опису подано в додатку.

2.6 Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: “Додаток А”, “Додаток Б” і т. д.

Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першою великою. Справа над заголовком малими літерами з першої великої друкується “Додаток” і велика літера, що позначає додаток. Сторінки з додатками нумерують, але їх не враховують до загального обсягу роботи, наприклад, робота може містити 12 сторінок основного тексту і 3 сторінки додатків, але обсяг реферату буде буде 12 сторінок, а не 15.

3 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ

Кожен студент, автор реферату, виголошує доповідь за основними результатами дослідження. Під час доповіді студент називає тему реферату, розкриває її актуальність, вказує мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, дає загальну характеристику роботи (структура роботи), стисло викладає основний зміст реферату.

Виступ завершується формулюванням висновків. Обсяг тексту доповіді має відповідати 3-5 хвилинам виступу. Після доповіді присутні можуть задати питання з теми реферату доповідачеві. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими. Після відповідей студента на запитання викладач оголошує оцінку за виконаний реферат.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

У процесі виконання реферату студент повинен виявити:

знання історії фотомистецтва, історію розвитку жанрів фотографії, творчість видатних фотомайстрів і класиків фотографії;

вміння добирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до мети та завдань реферату;

вміння робити обґрунтовані висновки;

вміння визначати і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ в області фотографії обраного періоду.

Реферат оцінює викладач за 5 бальною шкалою: 5(відмінно), 4(добре), 3(задовільно), 2(незадовільно).

При визначенні оцінки враховують низку важливих показників, а саме:

структура і логіка побудови змісту роботи;

наявність огляду наукових джерел;

правильність і повнота виконання поставлених завдань;

дотримання чинних вимог до оформлення роботи;

змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;

правильність та чіткість відповідей на запитання присутніх на захисті реферату.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний університет технологій та дизайну

Коледж

Роль удосконалення фотоапаратури

для отримання знімків

з рухомими об’єктами

Реферат

з історії фотомистецтва студента(ки) групи Ф-9-8

Савчук Марини Сергіївни

Київ - 2017

Додаток Б

Зразок оформлення

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Арнхейм Р. Что такое фотография// Диалог - США, 1977, № 1, с. 51, 54.

Беньямин В. Краткая история фотографии // Фотография-78, Прага, № 1, с. 68.

Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990, 223 с.

Демин В. Язык фотоискусства// СФ, 1980, № 4, 5.

Дыко Л.П. «Основы композиции в фотографии». М.: Высшая школа, 1989.

Дыко Л.П. «Беседы о фотомастерстве». М.: Высшая школа, 1967.

Килпатрик Д., Свет и освещение., М., Мир,1988.

Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. "Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке": Практ. Пособие. - М.: Высшая Шк., 1991.

Морозов С.А. Творческая фотография. Фотоальбом. М.: Планета, 1986, 416 с.

Справочник фотографа / А. Б. Меледин, Ю. И. Журба, В. Г. Анцев и др., Москва. Издательство "Высшая школа", 1989г.

Панфилов Н.Д. Введение в художественную фотографию, М, Искусство, 1977.

Хокинс Э., Эйвон Д. «Фотография.Техника и искусство». М.: Мир, 1986, 280 стр.,иллюстрации

Фрост Ли «Современная фотография», «Арт – родник», Москва, 2003 г.

http://www.kinoword.ru/pages/neskolko-sovetov-po-semke-pejzazhej/?start=2

по биологии ИЭФБ

Современные аналитические методы в клеточной биологии и биохимии

Продолжительность: 1,5-2 часа

Темы семинара:

Криоэлектронная микроскопия в биологии. Трехмерная реконструкция, томография, single particle analysis.

Визуализация клеток, тканей, зоологических объектов. Флуоресцентная

и конфокальная микроскопия, многопараметрический скрининг.

Роботизированная селекция клеточных линий продуцентов эукариот и прокариот - высокоэффективный подход для разработки биотерапевтических белковых препаратов.

Исследование активации клеточных рецепторов. Электрофизиологические исследования ионных каналов методом Patch Clamp.

Времяразрешенная флуоресцентная спектроскопия и микроскопия в биофизике.

Спектроскопия кругового дихроизма и остановленного потока. Изучение структуры и свойств биомолекул, кинетики связывания с лигандами.

Организатор: Компания Техноинфо

Контакты организаторов: Дмитрий Плешков, тел. +7 926 610-91-79, e-mail: [email protected].

реферат

Министерство образования и науки ДНР

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ им. Е.Т.АБАКУМОВА»

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

ТЕМА ТЕМА ТЕМА

Выполнил:

студент группы 1ПР - 15

Иванов Ивана

Проверил:

преподаватель Бабенко Н.В.

2017

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Срок сдачи рефератов до 26.01.17

«Этапы развития информационных систем»

«Типы, оценка и области применения информационных систем»

«Развитие информационных технологий»

«Классификация информационных технологий»

«Обзор прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности. Особенности использования прикладных программ»

«АИС в области обслуживания электромеханического оборудования» - Обязательно для всех

Требования к оформлению:

Параметры страницы

Поля: верхнее - 1см;

левое - 2,5 см;

правое - 1,5 см;

нижнее - 1 см.

Нумерация страниц - внизу по центру, первая страница не нумеруется

Выравнивание по ширине;

отступ красной строки - 1,25

межстрочный интервал - 1,15

Тип шрифта - Times New Roman

размер - 14пт

Он француз, а прославился в Петербурге из-за всадника. Кто он и как делался этот всадник? История и действующие лица.

Он француз, а прославился в Петербурге из-за всадника. Кто он и как делался этот всадник? История и действующие лица.

 1. Ме#769;дный вса#769;дник памятник Петру I на Сенатской площади (бывшей Площади Декабристов) в Санкт-Петербурге. Памятник получил сво название благодаря знаменитой одноимнной поэме А. С. Пушкина.

  Медный всадникКонная статуя Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 17681770. Голову Петра лепила ученица Фальконе, Мари-Анна Колло. Змею по замыслу Фальконе вылепил Ф. Г. Гордеев. Отливка статуи под руководством мастера Емельяна Хайлова была закончена в 1778 году.

  Для пьедестала памятника из окрестностей Лахты был доставлен гигантский гранитный валун, Гром-ка#769;мень . Камень весил 1600 тонн. Его транспортировка до берега Финского залива (около 8 врст) осуществлялась на бревенчатой платформе по двум специальным желобам, в которые были уложены 30 бронзовых пятидюймовых шаров. Платформа приводилась в движение несколькими воротами. Эта уникальная операция продолжалась с 15 ноября 1769 год по 27 марта 1770 года. Транспортировка камня по воде осуществлялось на специально построенном для этого судне по чертежу известного корабельного мастера Григория Корчебникова и началась только осенью. Гигантский Гром-камень при огромном стечении народа прибыл в Петербург на Cенатскую площадь 26 сентября 1770 года. В честь перевозки камня была выбита памятная медаль с надписью Дерзновению подобно .

  Остальное можно прочитать в Википедиа (в Google — вопрос Медный всадник)

 2. Этьен Морис Фальконе (1716-1791), французский скульптор. Учился (1734-44) в Париже у скульптора Ж. Б. Лемуана. Руководил скульптурной мастерской Севрской мануфактуры, создавал модели для статуэток. Талант Фальконе-монументалиста раскрылся в период его пребывания в России (1766-78) и работы над памятником Петру I, установленному на Сенатской площади в Петербурге. Голову Петра I моделировала его ученица Мари-Анн Колло. В памятнике (за которым закрепилось название «Медный всадник») нашли воплощение идеи могучего подъема страны, драматические сложности переломного момента в русской истории, подчеркнутые тонко продуманным многообразием аспектов восприятия, сочетанием стремительного порыва с торжественным вличием. Фальконе не дождался открытия памятника (в 1782г.) Он уехал в Голландию в 1778. А в 1780 вернулся во Францию. Просветительская трактовка образа монарха неизбежно требовала определенной идеализации героя, представленного в античной тоге и с лавровым венком на голове. Для воплощения образа великого преобразователя и просветителя России фльконе был найдена предельно лаконичная пластическая идея памятника в виде всадника, сидящего на вздыбленном коне, укротившего его стремительный бег над самым обрывом гранитной скалы. Всеповелевающий жест правой руки Петра, выражающий укрощение стихий, стал кульминационным образным решение темы памятника.. так, в основе своей барочный сюжет приобретает в замысле Фальконе оттенок классицистической героики — торжества человеческой воли и разума. Новую классицистическую интерпретацию получает в памятнике и разработка мотива движения — вздыбленный конь запечатлен в момент, когда он на мгновение нашел равновесие и его нависающая фигура не вышла за пределы постамента. Стремление к максимальному обобщению толкало на путь отвлеченного от конкретности символико-аллегорического истолкования памятника: гранитная скала постамента в виде морской волны, вздыбленный конь, с трудом удерживаемый всадником, и растоптанная змея становятся олицетворением тех препятствий и врждебных сил, которые приходилось преодолевать Петру I.В результате родился емкий художественный образ — символ, ставший олицетворением не только великих деяний Петра, но и преобразованной им России. Используя аллегорические приемы, Фальконе тем не менее не разрушил конкретно-исторического ощущения образа. В лике Петра читаются его портретные черты. А указующий жест простертой руки и смещение монумента на линию направленного через Неву моста обеспечило живой контакт памятника с городским пространством
 3. Этьен Морис Фальконе (фр. #201;tienne Maurice Falconet; 1 декабря 1716, Париж 24 января 1791, Париж) , французский скульптор
  Для пьедестала памятника из окрестностей Лахты был доставлен гигантский гранитный валун, Гром-ка#769;мень . Камень весил 1600 тонн. Его транспортировка до берега Финского залива (около 8 врст) осуществлялась на бревенчатой платформе по двум специальным желобам, в которые были уложены 30 бронзовых пятидюймовых шаров
  Это был первый конный памятник русскому царю
  Вот что писал по этому поводу сам Фальконе: Монумент мой будет прост Я ограничусь только статуей этого героя которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя законодателя
 4. Этьен Морис Фальконе (фр. #201;tienne Maurice Falconet; 1 декабря 1716, Париж 24 января 1791, Париж) , французский скульптор, в своих произведениях воплотивший эмоционально-лирическую линию европейского классицизма 18 века.

  Учился он у своего дяди, мраморщика по профессии, затем работал под руководством придворного скульптора-портретиста Жана Батиста Лемуана, одновременно изучая в версальском парке работы известных французских мастеров. В 1744 принят в Парижскую Академию за представленную на конкурсе группу Милон Кротонский ; в 1754 году за исполнение этой группы в мраморе получил звание академика. В этом раннем произведении, как и в ряде других работ, Фальконе сохранил свойственную пластике барокко динамику и театральность, одновременно тяготея к классицистической ясности формы.

  Преклоняясь перед античным искусством, мастер, однако, никогда не воспринимал его как холодный и безжизненный канон. Только природу, живую, одухотворенную, страстную должен воплощать скульптор в мраморе, в бронзе или в камне , эти слова всегда были девизом Фальконе. Образы сидящей девочки-подростка с розами у ног, юной девушки в античном хитоне с голубем в руках, ожившей Галатеи, перед которой склонился восхищенный Пигмалион, исполнены нежного элегического настроения, силуэты фигур плавны и изящны, легкие наклоны полны музыкальной грации.

  Подлинным шедевром мастера явилась статуя Зима , о которой восторженно отозвался друг скульптора Дени Дидро, не раз повторявший, что ценит в творчестве Фальконе прежде всего верность природе. Облик сидящей девушки, олицетворяющей зиму и прикрывающей плавно спадающими складками одеяния, как снежным покровом, цветы у ног, полон тихой мечтательной грусти. Аллюзией зимы являются знаки зодиака, изображенные по сторонам постамента, и чаша у ее ног, расколовшаяся от замерзшей воды. Это, может быть, самая лучшая вещь, какую я мог сделать, и я смею думать, что она хороша , писал Фальконе.

  Всю жизнь Фальконе мечтал о создании монументального произведения, воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро императрица Екатерина II поручила скульптору создание конного памятника Петру I. Эскиз из воска был сделан еще в Париже, после приезда мастера в Россию в 1766 началась работа над гипсовой моделью в величину статуи.
  Отказавшись от аллегорического решения, предложенного ему в окружении Екатерины II, Фальконе решил представить самого царя как созидателя, законодателя и благодетеля своей страны , который простирает десницу над объезжаемой им страной . Голову статуи он поручил моделировать своей ученице Мари Анн Колло, но впоследствии, по-видимому, внес свои коррективы в образ, пытаясь выразить в лице Петра сочетание мысли и силы. В статуе царя, усмиряющего коня на крутой вершине скалы, великолепно передано единство движения и покоя; особое величие монументу придают царственно гордая посадка Петра, повелительный жест руки, поворот вскинутой головы в лавровом венке, олицетворяющие сопротивление стихии и утверждение державной воли. Возвышаясь на постаменте в виде уступчатой гранитной скалы, памятник выразительным силуэтом вырисовывается на фоне перспективы Петербурга. Выбитая на пьедестале лаконичная надпись «Petro primo Catharina secunda» (Петру Первому Екатерина Вторая ) сделана по предложению Фальконе. Отделку бронзы после отливки (которую делал Ф. Гордеев) в 1775 Фальконе выполнял сам.
  Покинув Россию в 1778 до установки монумента (торжественное открытие памятника было приурочено к двадцатилетию царствования Екатерины II 7 августа 1782 года) , Фальконе уехал в Голландию и в 1781 вернулся во Францию.
  Последние 10 лет жизни, разбитый параличом, он не мог работать.

В каких единицах измеряется скорость интернета ?

В каких единицах измеряется скорость интернета ?

 1. биты и байты это что в лоб что по лбу, 1Байт=8битам, больше и объяснять нечего, а какая скорость норм, чем больше тем лучше, я на сотовом, так больше 5кБайт не скачивается, а если бы функция EDGE поддерживалась, то раза в 3 было бы больше, но это предел для сотов телеф (самое медленное соеденение) какой нить фильм пришлось бы скачивать несколько суток
 2. Скорость инета измеряется в килобитах в секунду, а скорость скачки — в килобайтах. Чтобы узнать скорость скачки зная скорость инета — нужно е разделить на 8. То есть например если инет со скоростью 3000kbit/sec (3mbit/sec), то скорость скачки будет 375 килобайт в секунду. Надеюсь понятно обьяснил.
  Нормальная скорость уже по вкусу ) Ну то, что выше 768kbit можно считать нормальной. (по мне)
 3. Писать могут и Кб/c и КБ/с
 4. скорость интернета измеряется в битах: в одном байте 8 бит а тоесть если у вас скорость интернета 10 Мбит то это 1,2 мегабайта в секунду, скорость инета делите на 8 и будет кол-во в байтах
 5. У меня внутренняя скорост 100 мегабит в секунду А скорость внешнег инета 4 мегабита в секунду!!!! 1 ТАк что ваще угарно1!!!!
 6. А у меня 128 кбит/сек и для нашего города это считается нормальной.
 7. в кб или в мб если лимитка (у меня 60 кб/с)
 8. измеряют в киломерахв секунду
 9. Свою реальную скорость можешь измерить здесь —gt; http://2ip.ru/speed.php
  Для справки — 1 байт = 8 бит.
 10. Провайдеры в килобитах в сек.
  Пользователям привычнее в килобайтах в сек.
  1Kb=8 Kбит
 11. Кбит/сек, Мбит/сек…
 12. Сейчас КБит идет, но измеряют все равно КБайтами.. .
  Скорость приемлемая от 1-КБбайта…

Какова совместимость козерога и стрельца?

Какова совместимость козерога и стрельца?

 1. Женщина-козерог и мужчина-стрелец.

  Это союз очень разных людей, но настоящая любовь между Стрельцом и женщиной-Козерогом вполне возможна. Яркий, неунывающий Стрелец как никто другой способен отвлечь женщину-Козерога от ее вечных дел и серьезных мыслей, принося в ее жизнь свежесть и новизну. Она же может придать жизни Стрельца недостающую стабильность, заботиться о доме, напоминать ему о неотложных делах, словом, взять на себя всю организационную сторону их жизни.
  Правда, Козерогу бывает трудно смириться с любвеобильностью Стрельца, его измены больно ее ранят. Тем не менее порой их отношения длятся много лет, в течение которых женщина-Козерог не оставляет своих терпеливых попыток научить его постоянству.
  Совместимость в любви: 90%
  Совместимость в браке: 60%

  Мужчина-козерог и женщина-стрелец

  Женщина-Стрелец жизнелюбива и витает в облаках, а упорный Козерог обеими ногами твердо стоит на земле, поэтому их союз редко бывает особенно прочным слишком много в нем рождается обид и непониманий. Правда, на первых порах непохожесть служит для Козерога и Стрельца источником новизны и необычных ощущений, однако со временем конфликты почти неизбежны.
  Женщина-Стрелец, как правило, упорно не хочет заниматься домашним хозяйством, а Козерог не разделяет ее любви к бурному общению и вечеринкам. Если эти отношения партнерам дороги, ей необходимо научиться быть более ответственной, а Козерогу менее требовательным и строгим. В противном случае узы, которые их связывают, могут не выдержать нагрузки.
  Совместимость в любви: 80%
  Совместимость в браке: 60%

 2. Совместимость Козерога и Стрельца:

  Совместимость в любви: 90%
  Совместимость в браке: 60%

  Это союз очень разных людей, но настоящая любовь между Стрельцом и женщиной-Козерогом вполне возможна. Яркий, неунывающий Стрелец как никто другой способен отвлечь женщину-Козерога от ее вечных дел и серьезных мыслей, принося в ее жизнь свежесть и новизну. Она же может придать жизни Стрельца недостающую стабильность, заботиться о доме, напоминать ему о неотложных делах, словом, взять на себя всю организационную сторону их жизни.
  Правда, Козерогу бывает трудно смириться с любвеобильностью Стрельца, его измены больно ее ранят. Тем не менее порой их отношения длятся много лет, в течение которых женщина-Козерог не оставляет своих терпеливых попыток научить его постоянству.
  Благоприятная совместимость в любви 66%. Говоря про любовную совместимость знаков зодиака, женщина Стрелец и мужчина Козерог, отметим, что оба партнера вполне способны образовать единое целое, внутри которого женщина Стрелец будет привносить оптимизм, энтузиазм, радость, в то время как мужчина со знаком Козерог, стабильный и честолюбивый, посвятит себя карьере и укреплению финансового положения их пары. Но на самом деле, любовная совместимость этих партнеров очень тяжелая, так как одним управляет элемент Земля, а другим элемент Огонь. У них абсолютно разный ритм жизни. В этом плане им будет нелегко найти общую точку соприкосновения. Однако женщина со знаком Стрелец, к счастью, компенсирует и дополняет глубокий пессимизм ее партнера. Кроме того, оба партнера будут уважать и доверять друг другу. Женщина, знак зодиака которой Стрелец, ищет в своем мужчине эмоциональную безопасность, и у нее есть все шансы найти это у мужчины по гороскопу Козерог. Она ценит его вежливость. В то время как другие видят в мужчине Козероге холодность и удаленность, она разглядит в нем хорошее воспитание, уважение к другим, хорошее образование. Также и мужчина Козерог будет очарован этой сердечной, жизнерадостной, цветущей и абсолютно нелицемерной женщиной. Стоит заметить, что для процветания этой пары обоим партнерам необходимо научиться прощать другого. Будут возникать такие напряженные моменты, где необходимо простить своего партнера и понять, но, ни в коем случае, не дуться Подведя итог всему вышеперечисленному, можно с уверенностью сказать, что пара имеет очень даже неплохие шансы на построение благоприятной и гармоничной совместимости. Говоря про любовную совместимость знаков зодиака, женщина Стрелец и мужчина Козерог, отметим, что оба партнера вполне способны образовать единое целое, внутри которого женщина Стрелец будет привносить оптимизм, энтузиазм, радость, в то время как мужчина со знаком Козерог, стабильный и честолюбивый, посвятит себя карьере и укреплению финансового положения их пары. Но на самом деле, любовная совместимость этих партнеров очень тяжелая, так как одним управляет элемент Земля, а другим элемент Огонь. У них абсолютно разный ритм жизни. В этом плане им будет нелегко найти общую точку соприкосновения. Однако женщина со знаком Стрелец, к счастью, компенсирует и дополняет глубокий пессимизм ее партнера. Кроме того, оба партнера будут уважать и доверять друг другу. Женщина, знак зодиака которой Стрелец, ищет в своем мужчине эмоциональную безопасность, и у нее есть все шансы найти это у мужчины по гороскопу Козерог. Она ценит его вежливость. В то время как другие видят в мужчине Козероге холодность и удаленность, она разглядит в нем хорошее воспитание, уважение к другим, хорошее образование. Также и мужчина Козерог будет очарован этой сердечной, жизнерадостной, цветущей и абсолютно нелицемерной женщиной. Стоит заметить, что для процветания этой пары обоим партнерам необходимо научиться прощать другого. Будут возникать такие напряженные моменты, где необходимо простить своего партнера и понять, но, ни в коем случае, не дуться

 3. из личного опыта вроде ничего живут, но я уверена что козерог будет во главе семьи будь то женщина козерог или мужчина.. .
  сложновато будет беззаботному путешественнику стрельцу с целеустремленным практичным козерогом домоседом.
 4. конечно каждый из нас индивидуален, но если брать общие характеристики-
  более зрелые, сформировавшиеся личности могут найти друг в друге недостающие способности, т. е. могут хорошо дополнить друг друга. Но смотреть в каждом случае синастрию (совместимость).

куда нужно поступать, что бы в будущем работать в наркоконтроле?

куда нужно поступать, что бы в будущем работать в наркоконтроле?

 1. Согласно Указу Президента РФ от 05 июня 2003 года 613
  «О правоохранительной службе в органах по контролю
  за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»
  Условия поступления на службу в органы наркоконтроля
  На службу в органы наркоконтроля имеют право поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, но не старше 40 лет, владеющие русским языком, способные по своим личным и деловым качествам, имеющемуся профессиональному образованию и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на органы наркоконтроля.

  Исходя из этого:
  Требование к здоровью: Годен (на) к службе в правоохранительных органах (для мужчин обязательно отметка А — годен к военной службе в приписном, либо военном билете, если мужчина отслужил срочную службу)

  Образование: Высшее профессиональное образование юридической направленности. Для работы в должности следователя либо оперативника.

  Отсутствие судимостей и фактов уголовного преследования кандидата.

  При поступлении на службу в органы наркоконтроля, в отношении кандидата, его родных и близких проводится спецпроверка, все кандидаты проходят Военно-врачебную комиссию и психофизиологическое обследование

  Примичание* без профильного высшего юридического образования как в кино: «не быть тебе майором»… Выше капитана не дадут. Хотите карьеры, получайте юридическое образование. Разумеется в нынешних условиях предпочтения отдается при трудоустройстве именно тем, у кого высшее юр. образование.

  Наверняка слышали. что ожидает сокращения Наркополиция — За 3,5 года штат Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) будет сокращен на 13%. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. ИСТОЧНИК

  Поэтому, в нынешних условиях, самый верный способ попасть на службу в ФСКН — это окончанить образовательного учреждения системы ФСКН (в России есть один единственный ведомственный ВУЗ, который готовит кадры для ФСКН — это Сибирский юридический институт, расположенный в г. Красноярске. ) Только после окончания этого учебного заведения ФСКН вчерашним курсантам гарантированно предоставляют работу в органах Наркоконтроля.

  Если есть желание поступать в ВУЗ ФСКН то:
  В начале того года, когда вы станете 11 классником, где-то в сентябре, нужно идти в ФСКН и узнавать про целевой набор. Придется собирать множество документов, включая комплексное медобследование (Военно-врачебная комиссия, Психофизиологическое обследование ит. п.) . Если профотбор вы пройдете, то останется сдать ЕГЭ (по русскому, обществознанию и истории) , пройти конкурс и поступить в этот ВУЗ. )

  С информацией о институте, правилах приема на 2012 год и условиях вступительных испытаний необходимо ознакомиться на официальном интернет-сайте СибЮИ ФСКН России: www. sibli .ru (без пробелов)

  Узнавайте о поступлении на службу, на учебу по целевому набору в профильные ВУЗы в Управлении ФСКН вашего региона.

  P.S. даже если Вам не удастся поступить в СибЮИ ФСКН России в качестве курсанта, поступайте на внебюджетный факультет. С дипломом этого ВУЗа дорога в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков горит зеленым светом и по отношению к выпускникам других ВУЗов при трудоустройстве в ФСКН вы будете более конкурентноспособны.

 2. И зачем барышне такие траблы?
 3. Сначала на развес в лаб.
 4. Сначала надо вступить в общество наркоманов, чтобы, так сказать, знать эту структуру изнутри, а далее Вас сам (у) , (ого) возьмут

слово «улыбнувшегося» разобрать поморфемно!!!!очень надо!! срочно!!! очень надо срочно!

слово «улыбнувшегося» разобрать поморфемно!!!!очень надо!! срочно!!! очень надо срочно!

 1. — его — окончание, вс остальное — прерванная основа; улыб — корень, -ну-, -вш-, ся — суффиксы. Это слово — причастие.
 2. Разбирать я не собираюсь, имхо это стыдно не знать что такое морфемный разбор слова.
  Зато скажу так. Вопрос корректнее пишется так. «Пожалуйста помогите сделать морфемный разбор слова», а не ПОМОРФЕМНО. Это как?

  Теперь что делать в таких ситуациях

  Для старшеклассников:
  Юзать поиск как делать его http://otvet.mail.ru/question/32708691/
  ГДЗ и мой любимый вариант.. .взять из библиотеки учебник за тот класс в котором проходили и сидеть зубрить.

  Для тех кто проходит материал:
  Обычно в конце учебника есть справочный материал. Там обычно есть схемы, примеры, и описание разбора. Лично в 8 классе, есть памятки по морфологическому, синтаксическому, и фонетическому разбору

Как проверить заряд аккумулятора зарядным устройством ЗУ 90М1. В инструкции написано: по загоранию контрольной лампочки

Как проверить заряд аккумулятора зарядным устройством ЗУ 90М1. В инструкции написано: по загоранию контрольной лампочки

 1. Если лампочка горит — значит читайте инструкцию… Или зарядился или ещ не зарядился, ждите, когда погаснет…
 2. Привет всем!!!! Сейчас сижу и жду зарядки. Надо конечно разобраться с инструкцией, а она убогая… Ладно, я методом почти тыка и логики. Получилось. Час методом вышеуказанным, машина завелась. То бишь::: Верх (положение V-выключено), когда все подключили правильно ( клемы и прочее), надо включить кнопку вниз (вкл.). Далее, я минимизировалась и поставила на минимум (верх), ну а потом.. по состоянию вашего аккумулятора, хотя его тоже можно проверить по этому аппарату. Пордоньте, если что то было непонятно. Я любитель.
 3. У меня другая зарядка, но по Вашему описанию:

  Подключите аккумулятор к зарядке, установить на 4 ампера, ( вроде там переключатель есть 4А6А,) , или по шкале V на амперметре.
  Желтая лампочка показывает, что аккумулятор подключен к зарядке или к сети, когда аккам. , зарядится, загорится зеленый лампа, аккам. , заряжается где то 8 — 12 часов,

 4. Лен, обычно на новых зарядных до 4-х лампочек, одна показывает, что его пора выкинуть, другая что разряжен, третья, что не до конца и последняя, что заряжен полностью, желательно бы конечно заряжать током поменьше, чем 1/10 часть от мкости акумулятора, но по скольку у Вас автоматическая зарядка, то не заморачивайтесь, пробки открутить (если он обслуживаемый) поставить подальше от людей и заряжать, когда зарядится, сам выключится, останется только от сети отключить и вс.

Как правильно написать слово «подмышка» в творительном падеже с предлогом «под»?

Как правильно написать слово «подмышка» в творительном падеже с предлогом «под»?

 1. под подмышкой загляни в этимологический словарь Макса Фасмера
 2. под подмышкой (Т, П, -горжусь кем? чем? — подмышкой)
 3. под подкошкой
 4. под подмышкой
 5. смаря 4о там у вас под мышЬками… -протекают 4толе подмыщки ?
 6. под подмышкой
 7. А словари на что?? ?ПОД МЫШКОЙ.

  Большой толковый словарь:

  ПОДМЫШКА, -и; мн. род. -шек, дат. -шкам; ж.
  1. (в косвенных падежах пишется раздельно: под мышкой, под мышки и т. п.) . Внутренняя часть плечевого сгиба.
  2. Разг. Часть одежды, приходящаяся на это место. П. лопнула по шву. Не жмт в подмышках.

  Русское словесное ударение:

  подмышка, -и; мн. подмышки, -шек; пиджак жмт в подмышках; но: под мышки, под мышкой (см. мышки) .

  МЫШКА, -и; мн. род. -шек, дат. -шкам; ж.
  Мышца под плечевым сгибом. Болит под левой мышкой. Вода доходила до мышек. Держать под мышками или под мышкой (под внутренней частью плечевого сгиба) . Взять под мышки или под мышку (под внутреннюю часть плечевого сгиба) .

  http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=xbts=xzar=xag=xab=xsin=xlv=xaz=xpe=xword=подмышка

 8. под подмышкой!

Сколько серий в мультфильме про кота Леопольда?

Сколько серий в мультфильме про кота Леопольда?

 1. Приключения кота Леопольда 11 серий
  Месть кота Леопольда
  Леопольд и золотая рыбка
  Клад кота Леопольда
  Телевизор кота Леопольда
  Прогулка кота Леопольда
  День рождения кота Леопольда
  Лето кота Леопольда
  Кот Леопольд во сне и наяву
  Интервью с котом Леопольдом
  Поликлиника кота Леопольда
  Автомобиль кота Леопольда

  И был потом мультфильм Возвращение кота Леопольда

 2. 1месть кота леопольда
  2клад кота леопольда
  3и золотая рыбка
  4день рождения кота леопольда
  5прогулка кота леопольда
  6лето кота леопольда
  7кот леопольд во сне и наяву
  8телевизор кота леопольда
  9поликлиника кота леопольда
  10 автомобиль кота леопольда
 3. Кот Леопольд советский мультипликационный сериал про доброго Кота Леопольда, которого в многочисленных ситуациях донимают двое хулиганов мышей. Снимался на Творческом Объединении Экран с 1975 по 1987 год.
  Анатолий Резников
  Аркадий Хайт
  Вячеслав Назарук

  Потом, в 1993 году, был снят четырехсерийный «Возвращение кота Леопольда»

  1. 1975 Месть кота Леопольда
  2. 1975 Леопольд и золотая рыбка
  3. 1981 Клад кота Леопольда
  4. 1981 Телевизор кота Леопольда
  5. 1982 Прогулка кота Леопольда
  6. 1982 День рождения кота Леопольда
  7. 1983 Лето кота Леопольда
  8. 1984 Кот Леопольд во сне и наяву
  9. 1984 Интервью с котом Леопольдом
  10. 1986 Поликлиника кота Леопольда
  11. 1987 Автомобиль кота Леопольда

  12. 1993 Возвращение кота Леопольда (4 серии)
  режиссерМихаил Зайцев, Розалия Зельма, Анатолий Резников
  сценарийАркадий Хайт

  Просто Мурка
  Не вс коту масленица
  Суп с котом
  Кот в сапогах

  Авторы:

  В 1974 году начинающий режиссер Анатолий Резников познакомился с известным драматургом Аркадием Хайтом. Вдвоем они решили сделать мультфильм про добродушного кота и двух шкодливых мышей. Существует легенда, что имя коту дали в честь полковника Леопольда Кудасова одного из героев Неуловимых мстителей. На самом деле это не так. Имя подбиралось методом тыка, но от простых Васек и Барсиков решили отказаться сразу. Выбирали что-то позабористей и остановились на Леопольде. Для первой серии мышам тоже придумали имена: Митя белый и худенький, Мотя серый и толстый. Но они в фильме так и не прозвучали. С третьей серии к Хайту и Резникову присоединился художник Вячеслав Назарук. Все трое работали и над сценарием, и над мультипликацией, но чтобы не делить на троих гонорары (около 800 рублей) , каждый поставил свою фамилию под официально занимаемой должностью

  Первая серия:

  Две первых серии: Месть кота Леопольда и Леопольд и золотая рыбка были не рисованными. В СССР подобного производства еще не было. Все мультфильмы делались методом перекладок. Вырезалось огромное количество мелких деталей и героев. На стекле выкладывали картинки, и, сдвигая их по миллиметру, создавали движение. На этапе утверждения в вышестоящих инстанциях авторов обязали сделать резюме объяснить, зачем людям смотреть этот фильм. После долгих раздумий была вставлена фраза: Ребята, давайте жить дружно! , которая из идеологической переросла в девиз фильма.

  Цензура:

  После показа на худсовете первой серии мультфильм запретили до 1981 года. Главный редактор комиссии госпожа Жданова вынесла вердикт: фильм пацифистский, антисоветский, прокитайский и дискредитирующий партию. Объяснения были простыми: почему кот не съел мышей, а предложил им дружбу? К тому времени уже была запущена в работу вторая серия Леопольд и золотая рыбка, ее разрешили доделать и даже показали по ЦТ. Горы писем от востроженных зрителей и послужили толчком к возобновлению работы над мультсериалом.

  Голоса:

  Месть кота Леопольда целиком озвучивал Андрей Миронов. Его хотели пригласить и на вторую серию, но актер заболел, и все три героя заговорили голосом Геннадия Хазанова. Когда возобновилась работа над фильмом, решили уговорить Александра Калягина, который до этого никогда не озвучивал мультики. Его голос звучит в остальных восьми сериях. На творческом объединении Экран Калягина прозвали Леопольд Ильич, потому что после озвучки его сразу же пригласили сыграть роль Ленина.

  Премии:

  В середине 80-х годов трех авторов Леопольда Анатолия Резникова, Аркадия Хайта и Вячеслава Назарука выдвинули на Государственную премию. Положенные 15 тысяч они разделили на троих. Но большую часть денег тут же прогуляли в ресторане. Назарук сумел сохранить небольшую сумму, купив чехословацкую люстру из простого стекла и стиральную машину; другие на остатки премии так ничего и не приобрели. На вопрос о положенных привилегиях им было сказано: А зачем вам это надо? Почет и уважение этого достаточно

Помогите с историей

Помогите с историей

 1. Через пролив Босфор всегда шли торговые пути в Юго-Восточную Европу, Россию, Кавказ и оттуда в другие страны. Город процветал и за счт торговли и за счт пошлин через свои воды.
 2. Все вы суки ебаные хуесосы я вашу мамку ебал
 3. спс
 4. константинопль был гусударством азии и европы
 5. Зайди на гдз там вс есть
 6. 1. Константинопль был границей двух частей света : Азии и Европы. Он стоял на пересечении двух важных торговых путей: сухопутного — из Европы в Азию и морского — из Средиземного моря в Черное .Это был один из крупнейших портов в Европе. Византийсские купцы богатели на торговле с Ираном. Индией, Китаем. Процветающие города : Константинопль, Александрия, Антиохия.
  2. В Визанитии была сильная императорская власть
  3. Он установил единый язык, религию, культуру. При его правлении были построены Хр. Святой Софии. и мощные стены.
  4. Да, но не надолго. Он может и присоединил земли, но он не смог укрепить единство страны.
  5. Иран, арабы, славяне.

Возраст Джеки Чана…

Возраст Джеки Чана…

 1. больше 50
 2. Дже#769;ки Чан (англ. Jackie Chan, кит. #25104;#40845; Чен Лун, псевдонимы; урожднный Чень Ганше#769;н, кит. #38515;#28207;#29983;, что значит рожднный в Гонконге ; иногда упоминается также как Чань Кунса#769;н (кантонская транскрипция первого имени) и Фан Шилу#769;н (подлинное семейное имя, возвращнное через много лет после рождения) ; род. 7 апреля 1954, Гонконг) гонконгский и американский каскадр, актр, кинорежисср, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец. Снимался под псевдонимами: Jackie Chan, Jackie Chan with a Baseball Bat, Yuan Lung Chan, Yuen-Lung Chan, Lung Chen, Long Cheng, Wellson Chin, Sing Lung.
 3. по моему тут уже нечего добавить…
 4. Джеки Чан родился в Гонконге 7 апреля 1954 года. Ему дали имя Чен Конг Санг (Chan Kong Sang). Родители будущего актера были так бедны, что предложили купить младенца английскому акушеру, который принимал роды. Но затем отец отказался от своего решения. В 1960 году Джеки вместе с родителями эмигрировал в Австралию для работы в Китайском посольстве.
  В 1961 он вернулся в Гонконг. В возрасте 7 лет поступил в школу Пекинской Оперы, студенты которой обучались традиционным китайским искусствам выступления, танца, пения, пантомимы и особенно акробатике и боевым искусствам. Тренируясь с 5 утра и до поздней ночи каждый день, под жестким надзором учителей, которые могли за любое неподчинение высечь или лишить еды, студенты оттачивали свое мастерство. В это время Джеки поменял свое имя на Юен Лау (Yuen Lau), то же самое делали все студенты в знак уважения к своему учителю. Обучение продолжалось до тех пор, пока Джеки не исполнилось 17. Позже Джеки скажет, что обучение в школе Пекинской Оперы ему очень многое дало.
  Впервые Джеки появился на экране в возрасте 8 лет в эпизоде фильма «Big and Little Wong Tin Bar», а за все время обучения в школе он появился в эпизодах около 20 раз.
  В 1971 году Джеки покинул Пекинскую Оперу и начал работать каскадером на студии Shaw Brothers. В этом же году он получил свою первую главную роль в фильме «Master with the Cracked Fingers», но эта лента не стала успешной. Между тем, Джеки как каскадер принял участие в съемках двух картин с участием Брюса Ли (Bruce Lee) — «Кулак Ярости» (Fist of Fury) и «Входит Дракон» (Enter the Dragon). В 1975 году Джеки снялся в фильме «Countdown in Kung Fu», режиссером которого был молодой Джон Ву.
  После смерти Брюса Ли в 1973 году, продюсеры тщетно искали замену, но находили только жалкое подобие. Все пытались подражать Брюсу Ли. Это продолжалось до 1978 года, когда на экраны вышел замечательный фильм «Змея в тени Орла» (Snake in Eagles Shadow) режиссера Нг Си Хена (Ng See Huen). В ленте было много юмора, захватывающий сценарий, превосходные сцены боев. Джеки показал отличную технику владения восточными единоборствами, ловко сочетая ее с гримасами комика. Конечно же, фильм стал хитом в Гонконге.
  В этом же году после короткого перерыва был снят еще более успешный фильм «Пьяный Мастер» (Drunken Master), который побил все рекорды по кассовым сборам в Гонконге того времени. А Джеки окончательно выработал свой стиль.
  После успеха «Пьяного Мастера» Чан получил возможность режиссировать свой следующий и последний фильм в Lo Weis film company «Бесстрашная гиена» (Fearless Hyena) (1979). После этого фильма Джеки понял что ему нужно переходить в более крупную компанию и подписывает контракт с компанией «Golden Harvest film companу». Но нарушение контракта не понравилось Ло Вейю (Lo Wei), который стал угрожать Джеки, из-за чего актеру пришлось переехать на Тайвань. Здесь он снимал фильмы в течение нескольких лет. Вероятно, Джеки был «выкуплен» у Ло Вея компанией Golden Harvest возглавляемой Раймондом Чоу (Raymond Chow), так как вернулся в Гонконг.
  Следующим успешным фильмом был «Молодой Мастер» (The Young Master). На тот момент Джеки уже стал очень популярен в Гонконге. В 1980 году он посетил Америку, надеясь повторить успех Брюса Ли. Он изучил английский язык, и в сотрудничестве с Робертом Клаусом (Robert Clause), который был режиссером фильма Брюса Ли «Входит Дракон», снялся в фильме «Большая Драка» (The Big Brawl). Но фильм провалился в прокате. Первая попытка завоевать Америку закончилась неудачей. Впоследствии Джеки еще два раза возвращался в Америку, в 1981 и 1984, но играл эпизодическую роль гонщика в фильме «Гонки «Пушечное Ядро» (Cannonball Run).

насекомое питающееся лосями

насекомое питающееся лосями

 1. Это лосиная муха. Лосиных мух также называют: лосиный клещ, лосиная вошь. Научное названи лосиных вшей оленья кровососка (Lipoptena cervi). Лосиных мух часто путают с клещами (одно из названий лосиный клещ) потому что попав на тело они сбрасывают крылья, а лапками цепляются за волосы. К клещам лосиные мухи не имеют никакого отношения и клещевой энцефалит не переносят.
  Лосиные мухи обитают на обширной территории включающей север Китая, Сибирь, Европейскую часть России. Много лосиных мух в Скандинавии. Завезены в Северную Америку. Количество лосиных мух напрямую связано с численностью лосей и оленей.
  Лосиные мухи паразитирут на крупных животных (лосях, оленях) . Летают они плохо и недалеко, летят на тепло и запах. Крылья им нужны для того чтобы долететь до лося, тогда лосиная вошь сбрасывает крылья и вся ее дальнейшая жизнь протекает на теле лося. В теплые безветренные сентябрьские дни появляются целые рои лосиных мух. Они лезут под одежду и в волосы. Могут сохраняться на теле несколько суток. Укусы лосиных мух болезнены и неприятны. На теле человека лосиная муха долго жить не будет. На людей они нападают по-ошибке.

  Нет доказательств того, что лосиные мухи переносят инфекционные болезни. Хотя в лосиных мухах находят боррелий и бартонелл случаи заражения неизвестны. Слюна лосиных мух может вызывать аллергические реакции, которые проявляются зудящей сыпью. У предласположенных людей сыпь сохраняется длительное время, и может потребовать противоаллергического лечения.
  Интересно, что развитие личинок лосиных мух протекает внутри самки, которая производит на свет куколки.
  инфа

 2. Перпончатокрылый Лосеед
 3. комары и слепни, а также лосиные вши

Задержка месячных 10 дней. Отчего так бывает?

Задержка месячных 10 дней. Отчего так бывает?

 1. в древности не у всех была менструация. в гаремах за это даже палками били. сейчас некоторые врачи утверждают что эти кровотечения болезнь, и на овуляцию никак не влияют. в швейцарии даже клиника есть которая на лечении месячных специализируется.
  а вообще отсутствие менструации говорит о том что организму сейчас некогда, он занят либо болезнью, либо беременностью.
 2. стрессы, питание, смена партнеров, смена климата
 3. ахах)
 4. Нарушение гормонального баланса в организме, если беременность исключаете.
 5. Каждая женщина, хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой задержки месячных на срок от 5 дней и дольше. В большинстве случаев — это может свидетельствовать о беременности, но не всегда. Гинекологи не раз отмечали
  , что женский организм очень сложный механизм, правильная работа, которого зависит от множества факторов. Сегодня, один из самых распространенных факторов задержки месячных — это стресс. Кризис, проблемы на работе и многое другое являются неотъемлемой составляющей нашей жизни, и мы стараемся их не замечать. Однако именно они негативно действуют на весь организм в целом, и на половую систему в частности.

  Вторым фактором, могут стать резкие колебания веса. Будь -то похудение или ожирение, в любом случае это может вызвать задержку месячных, а порой и их отсутствие. Многие стремятся иметь идеальную фигуру, и начинают отказывать себе в еде, стараясь снизить количество жировой прослойки в организме. Забывая, что жир (в норме содержание жировой ткани составляет 18-25 %) принимает непосредственное участие в сложном биохимическом процессе в течении всего менструального цикла. Поэтому минимальное содержание жировой прослойки (менее 15%) приводит к угнетению менструального цикла, первым «звоночком» которой является задержка месячных.

  Третий фактор — высокая физическая нагрузка. Обычно это свойственно спортсменкам. Также задержка месячных может возникать у женщин занятых на тяжелом производстве.

  Специалисты отмечают, многие женщины стараются не обращать внимание на задержку месячных, считая, что «само собой все образуется», но это не так. В организме произошел сбой и пора бить тревогу. Частые месячные, или задержка, или нерегулярные менструации — тревожный синдром. В любом случаи нарушения менструального цикла должны насторожить женщину, и ей следует обратиться к врачу.

  Частая причина, которая лежит в основе нарушений менструального цикла — дисфункция яичников. Под этим понятием подразумеваются гормональные нарушения функций яичников. Как правило, данная патология проявляется: :

  — нерегулярными месячными, следующими друг за другом через неравные промежутки времени, менее 21 дня;
  — задержкой месячных, более 35 дней с последующими кровотечениями, которые могут длится более 7 дней.

  Дисфункция яичников проявляется не только дисфункциональным маточным кровотечением, но и задержкой месячных, тянущими болями внизу живота перед кровотечением или во время него. Не редко боль может быть острой и отдавать в поясницу. При дисфункции яичников, как правило, сильно выражен предменструальный синдром (раздражительность или плаксивость, слабость, апатия, вялость) . К длительному и обильному кровотечению присоединяются еще и признаки анемии: слабость, сонливость, головокружение, головная боль, бледность кожи, повышенная частота сердечных сокращений.

  Задержке менструального цикла может сопутствовать еще ряд причин.

  — внутренние дефекты яичников, как врожденные так и приобретенные;
  — эндокринные заболевания (шитовидной железы, надпочечников, сахарный диабет и другие) , они могут передаваться по наследству или быть приобретенными;
  — воспалительные процессы внутренних половых органов (матки, придатков) с последующими нарушениями менструального цикла;
  — заболевания половых органов: опухоль яичников, миома матки, эндометриоз, аденомиоз, рак шейки матки или тела матки;
  — прерывание беременности (аборт, выкидыш ), нарушение расположения внутриматочной спирали;
  — воздействие природных и физических факторов: смена климата, высокое солнечное облучение, лучевое облучение;
  — стресс, невроз;
  — после применения некоторых лекарств.

  При любых нарушениях и задержке менструального цикла следует немедленно обратиться к врачу. Правильное и своевременное обследование помогут избежать ряда серьезных заболеваний. Только гинекологический осмотр позволит исключить состояния требующие немедленного оперативного вмешательства, как то, как внематочная беременность или опухоль.

 6. Это залт!))
 7. чрт…. как я в тебе ошибался)))))
 8. переел печенья