РОБОТА

Державна податкова служба України

Національний університет державної податкової служби України

Затверджую

Завідувач кафедри

_____________________

«____» _____________ 201__ р.

Методична розробка

до організації самостійної та індивідуальної роботи

з курсу «Конституційне та муніципальне право України»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»;

6.030402 «Правоохоронна діяльність»

статус дисципліни нормативна

Ірпінь 2015

Методична розробка складена на основі робочої програми навчальної дисципліни ”Конституційно-процесуальне право України”, затвердженої у 2015р.

Автор__________     Л.В. Гапоненко, к.ю.н., доцент

/підпис/ кафедри теорії права та держави

Рецензент _________      

/підпис/

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри теорії права та держави

протокол №___ від ”___”_______ 201_ р.

ЗМІСТ

Передмова

Матеріали самостійної роботи

Матеріали індивідуальної роботи

Контрольні питання з курсу

Рекомендована література

ПЕРЕДМОВА

Конституційне та муніципальне право України є нормативною дисципліною, яка відноситься до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Названа дисципліна передбачає опанування методології дослідження сутності і змісту конституційно-правових явищ в цілому і зокрема, основ теорії конституції, конституційно-правового статусу людини і громадянина, конституційно-правового регулювання територіальної організації держави, конституційно-правової основи організації й здійснення державної влади та організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Для ефективного та повного дослідження даних правових явищ, крім основних видів навчальних занять, студентам пропонується такий засіб освоєння навчального матеріалу як самостійна робота.

Самостійна та індивідуальна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань та їх реалізації. Основними напрямками самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Конституційне та муніципальне право України» є: опрацювання нормативно-правових, літературних джерел; вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання.

Мета самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Конституційне та муніципальне право України» — засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Конституційне та муніципальне право України»: 1) прищеплення навичок самостійно опрацьовувати нормативні джерела, навчальну та наукову літературу при підготовці до семінарських занять; 2) заохочення до дослідження та обговорення дискусійних питань з проблематики конституційного права; 3) прищеплення навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та аргументувати свої думки; 4) заохочення у студентів вміння використовувати здобуті знання на практиці, зокрема для аналізу та оцінки політико-правової ситуації в Україні; 5) формування здібностей до саморозвитку, творчого застосування здобутих знань, навичок постійно підвищувати свою кваліфікацію.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку конституційного та муніципального права України;

предмет, метод, джерела, інститути, основні поняття й терміни конституційного та муніципального права України;

конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;

конституційно-правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

адміністративно-територіальний устрій України, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць у складі України.

вміти:

застосовувати, за необхідності, приписи чинної Конституції України та конституційного законодавства;

розкрити основні закономірності та особливості розвитку і функціонування інституцій конституційного та муніципального права;

аналізувати теоретичні положення курсу «Конституційне та муніципальне право України» в органічному зв’язку з практикою;

використовувати навички при відносинах інститутів громадянського суспільства із органами державної влади та місцевого самоврядування;

давати конституційно-правову оцінку рішень і дій органів державної влади, місцевого самоврядування відповідно до їх правового статусу;

характеризувати актуальні проблеми розвитку сучасного державотворчого процесу в Україні та децентралізації влади.

МАТЕРІАЛИ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України: поняття, предмет, система, методи, джерела

Питання для самостійного опрацювання

Конституційна реформа в Україні.

Ключові терміни і поняття: Конституція України, конституційна реформа, внесення змін до Конституції України, конституціоналізм, конституційний процес, референдум, установча влада.

Методичні рекомендації

Дослідити питання, пов’язані з виникненням та утвердженням конституціоналізму в Українській державі. Особливу увагу приділити меті та способам реалізації вітчизняної конституційної реформи. На основі визначення основних етапів конституційної реформи в Україні, провести аналіз відповідного законодавства та порівняння останнього з нормами європейських держав. За результатами розгляду основних положень Конституції України та можливостей внесення змін до них, надати рекомендації щодо проведення конституційної реформи, котра не суперечила б чинному в державі конституційному порядку.

Тема 2. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність

Питання для самостійного опрацювання

Склад конституційного правопорушення.

Ключові терміни і поняття: конституційно-правова відповідальність, суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона.

Методичні рекомендації

Конституційно-правова відповідальність є важливим елементом механізму реалізації Основного Закону України, засобом зміцнення конституційної законності і правопорядку у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Підставою для притягнення до конституційно-правової відповідальності є склад конституційного правопорушення. Фактична підстава конституційної відповідальності - це конкретне правопорушення (конституційний делікт), яке включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону. Необхідно визначити поняття та зміст елементів складу правопорушення та особливості кожного з них в межах конституційно-правової відповідальності.

Тема 3. Загальна характеристика конституційного ладу

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р.

Ключові терміни і поняття: громадянське суспільство, громадські об’єднання, громадська організація, громадська спілка.

Методичні рекомендації

За українським законодавством громадські об’єднання - добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Зважаючи на розмаїття неурядових організацій необхідно здійснити їх класифікацію. Необхідно виділити основоположні критерії, що дозволяють відокремити громадські об’єднання одне від одного, визначити їх правовий статус та в цілому місце в системі інституцій громадянського суспільства. Характеристику дати згідно Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.

Ключові терміни і поняття: політичний плюралізм, політичні партії, політична система.

Методичні рекомендації

Невід'ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Розглянути принцип політичного плюралізму і багатопартійну політичну систему, статус політичних партій, визначити їх закріплення на конституційному рівні та вираження у визнанні права громадян на об'єднання в політичні партії на принципі політичного різноманіття. Констатувати сприяння політичними партіями формуванню і вираженню політичної волі громадян згідно Конституції України та Закону України «Про політичні партії в Україні».

Тема 4. Правовий статус людини і громадянина. Конституційні права, свободи, обов’язки людини і громадянина. Громадянство України

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.

Ключові терміни і поняття: громадянство, громадянин України, органи державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, умови набуття громадянства, підстави припинення громадянства України.

Методичні рекомендації

Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та  обов'язках. Вирішення питань, що стосуються громадянства України – передбачають досить складні та тривалі процеси. Вони включає в себе цілу низку умов для прийняття до громадянства та підстави прийняття рішення про припинення громадянства України. Необхідно дослідити правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб, що визначаються Законом України «Про громадянство України» .

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р.

Ключові терміни і поняття: іноземець, особа без громадянства, мігрант, емігрант.

Методичні рекомендації

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначити правовий статус іноземців та осіб без громадянства, основні, права, свободи та обов’язки іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають чи тимчасово мешкають в Україні.

Тема 5. Форми безпосередньої демократії в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11. 2012 р.

Ключові терміни і поняття: народне волевиявлення, пряма (безпосередня) демократія, влада народу, референдуми, всеукраїнський референдум.

Методичні рекомендації

В Конституції України зазначено, що народне волевиявлення в Україні здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Серед інших форм народовладдя на особливу увагу заслуговує референдум. У нашій державі законодавчо передбачено проведення всеукраїнського референдуму. Правовою основою його організації та проведення є Закон України «Про всеукраїнський референдум». Студенти (курсанти) повинні дослідити поняття та соціальну функцію референдумів, види референдумів, предмет та порядок проведення всеукраїнського референдуму.

Тема 6. Поняття та характеристика стадій виборчого процесу

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.

Ключові терміни і поняття: вибори, виборчі комісії, ЦВК.

Методичні рекомендації

Безпосереднє завдання Центральної виборчої комісії України – забезпечити реалізацію та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі. Користуючись Законом України «Про Центральну виборчу комісію» визначити порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, її повноваження в забезпеченні організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні.

Тема 7. Законодавча влада в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.

Ключові терміни і поняття: народний депутат України, ВРУ, вибори, принципи виборчого права, виборчий процес, стадії виборчого процесу, види виборів.

Методичні рекомендації

Вибори народних депутатів України — спосіб формування єдиного законодавчого органу України  Верховної Ради України шляхом всенародного голосування. Відповідно до Конституції України, конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» дати характеристику виборчому процесу як сукупності певних стадій, пов'язаних з організацією і проведенням виборів народних депутатів України.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11. 1992 р.

Ключові терміни і поняття: правовий статус, народний депутат України, права, обов’язки, гарантії народного депутата України.

Методичні рекомендації

Народні депутати України є повноважними та відповідальними представниками народу України у Верховній Раді України. Вони покликані виражати і захищати суспільні інтереси та інтереси своїх виборців, брати активну участь у здійсненні законодавчої та контрольної функцій Верховної Ради України. Студентам (курсантам) пропонується охарактеризувати правовий статус народного депутата України та його складові для визначення місця і ролі народного депутата в системі правовідносин між органами державної влади та громадянським суспільством; його прав та обов’язків, гарантій України для представництва українського народу в парламенті.

Тема 8. Президент України

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про вибори Президента України» 05.03.1999 р.

Ключові терміни і поняття: Президент України, вибори, мажоритарна виборча система, принципи виборчого права.

Методичні рекомендації

Вибори Президента України, як форма безпосереднього народовладдя, являють собою волевиявлення Українського народу щодо заміщення поста Президента України шляхом голосування. Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» необхідно визначити принципи виборчого права, види виборів, стадії виборчого процесу та застосування мажоритарної виборчої системи на виборах Президента України.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р.

Ключові терміни і поняття: Рада національної безпеки і оборони України, національна безпека, оборона України.

Методичні рекомендації

Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України». Визначити роль Ради у забезпеченні стабільності суспільно-політичної ситуації в Україні та окремих її регіонах, подоланні економічної кризи та виведенні української економіки на траєкторію сталого та динамічного розвитку, формуванні воєнної політики держави, вирішенні нагальних питань будівництва та розвитку Збройних Сил, розв'язанні гострих проблем забезпечення інформаційної, екологічної, науково-технологічної безпеки тощо.

Тема 9. Виконавча влада в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р.

Ключові терміни і поняття: виконавча влада, Кабінет Міністрів України, прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Методичні рекомендації

Виконавча влада в Україні - це представлена державними виконавчими органами самостійна та незалежна в системі поділу влади, відмінна від законодавчої та судової гілка державної влади, що утворена для виконання Конституції та законів України, оперативного управління суспільними і державними справами. Для дослідження статусу Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади необхідно визначити склад, порядок формування та повноваження КМУ у сфері економіки та фінансів , соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності, вдосконалення державного управління та державної служби тощо.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р.

Ключові терміни і поняття: центральні органи виконавчої влади, міністерства, служби, агентства, інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Методичні рекомендації

Конституція України відносить до центральних органів виконавчої влади міністерства та інші органи виконавчої влади. До них належать: служби, агентства, інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Необхідно визначити як центральні органи виконавчої влади забезпечують або сприяють формуванню і втіленню в життя державної політики у відповідних сферах управління, здійснюють керівництво дорученими їм сферами і несуть відповідальність за стан їх розвитку відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» .

Тема 10. Судова влада в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

Ключові терміни і поняття: Конституційний Суд України, конституційне подання, конституційне звернення.

Методичні рекомендації

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завдання його полягає в гарантуванні верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України. Згідно Закону України «Про Конституційний суд України» визначити статус Конституційного Суду України як незалежного органу в системі судової влади, його роль в забезпеченні відповідності законів, інших нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав та свобод особистості тощо.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

Ключові терміни і поняття: суди загальної юрисдикції, місцеві суди; апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України, статус судді.

Методичні рекомендації

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» складають: місцеві суди; апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України. Професійні судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Характеризуючи статус суддів слід враховувати положення про єдність статусу для всіх суддів України незалежно від того, в якому суді вони працюють як сукупність їх прав та обов’язків, закріплених та гарантованих законом. 

Тема 11. Загальна характеристика муніципального права України

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р.

Ключові терміни і поняття: місцеве самоврядування, служба в органах місцевого самоврядування,посадові особи органів місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації

Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Визначити правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, охарактеризувати загальнi засади дiяльностi посадових осiб мiсцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правовi гарантiї перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Тема 12. Територіальний устрій України

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р.

Ключові терміни і поняття: внутрішньо переміщені особи, права та свободи людини і громадянина, окупація, надзвичайна ситуація.

Методичні рекомендації

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Визначити порядок обліку, права, свободи та гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.

Ключові терміни і поняття: територія України, корінні народи, національні меншини окупація, анексія, права та свободи людини і громадянина, захист особистих, політичних, соціальних, економічних, культурних прав і свобод людини і громадянина.

Методичні рекомендації

Тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Основою гуманітарної, соціальної та економічної політики держави Україна стосовно населення тимчасово окупованої території України є захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин. Визначити правовий режим тимчасово окупованої території, захист особистих, політичних, соціальних, економічних, культурних прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території.

Тема 13. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р.

Ключові терміни і поняття: місцеве самоврядування, територіальні громади, місцеві ради, староста, виконавчий комітет.

Методичні рекомендації

Місцеве самоврядування за своєю природою виступає як специфічна форма реалізації публічної влади, відмінної як від державної влади, так і від об'єднань громадян, воно втілює місцеві інтереси територіальних громад, є формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми справами. Важливою ознакою місцевого самоврядування є його системний характер. Місцеве самоврядування є багатогранне та комплексне політико-правове явище. Звертаючись до Закону України «Про місцеве самоврядування» визначити принципи, систему місцевого самоврядування, повноваження суб’єктів та інші організаційно-правові основи місцевого самоврядування.

Питання для самостійного опрацювання

Реформа децентралізації влади

Ключові терміни і поняття: місцеве самоврядування, реформа, децентралізація влади.

Методичні рекомендації

Сучасні політичні та економічні перетворення в Україні спрямовані на відновлення демократичних свобод, верховенства права і закону. Основою чинного законодавства України стає філософія пріоритету прав і свобод людини і громадянина, владні інституції реформуються з орієнтацією на забезпечення цих прав. Саме ефективність діяльності органів місцевого самоврядування має суттєвий і оперативний вплив на суспільні відносини, насамперед на зростання добробуту населення, яке проживає на відповідній території, а це, власне, і є головною метою діяльності органів місцевого самоврядування. Тому, необхідно визначити бачення експертів та власне бачення щодо шляху України до успішного реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади.

Тема 14. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р.

Ключові терміни і поняття: місцеві вибори, депутати місцевих рад, міські, селищні, сільські голови, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система.

Методичні рекомендації

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року – чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад, міських, селищних, сільських голів – відбулися згідно нового виборчого законодавства, а саме Закону України «Про місцеві вибори». Студенти повинні знати і розуміти виборчу систему, механіку «перетворення голосів у мандати», адже вибори до різних органів місцевого самоврядування проходили за різними виборчими системами. Охарактеризувати стадії виборчого процесу.

Тема 15. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування

Питання для самостійного опрацювання

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07. 2002 р.

Ключові терміни і поняття: депутат місцевої ради, місцеві вибори, права та обов’язки, гарантії депутата місцевої ради.

Методичні рекомендації

Основним складовим елементом системи місцевого самоврядування в Україні є представницькі органи, як головні носії самоврядних повноважень. Вони утворюються з метою виконання завдань і функцій місцевого самоврядування і становлять сукупність фізичних осіб, які наділяються згідно із законом спеціальним статусом – депутата місцевої ради. Депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Охарактеризувати статус обраних представників - депутатів місцевих рад – із розкриттям принципу мандату депутата місцевої ради, його прав та обов'язків, гарантій депутатської діяльності тощо.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Сучасні реформаційні процеси в України стимулюють принесення у практику навчання студентів нових форм і методів навчання під час вивчення курсу «Конституційне та муніципальне право України», які спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, розвиток творчого потенціалу особистостей і продуктивного, критичного мислення. Есе виражає індивідуальні міркування автора з конкретного питання або теми. Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу. Це дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті актуальності, проблеми, а не нагромаджувати загальновідомим матеріалом, що викладався під час лекцій. Головна мета есе – самостійне бачення студентом проблеми питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю тощо.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

Конституційне право України як галузь права.

Співвідношення конституційного права України з іншими галузями права.

Предмет конституційно-правового регулювання.

Система галузі конституційного права України.

Конституційно-правові інститути: поняття та види.

Методи конституційно-правового регулювання.

Конституційно-правові відносини та їх особливості.

Поняття та особливості конституційно-правових норм.

Види конституційно-правових норм.

Конституційно-правова відповідальність: поняття та види.

Принципи конституційного права.

Характеристика основних джерел галузі конституційного права України.

Імплементація джерел міжнародного права в конституційне право України.

Визначення конституції та її сутність.

Юридичні властивості та функції Конституції.

Напрями та етапи конституційної реформи в Україні.

Загальна характеристика Конституції України 1996р.

Порядок внесення змін та доповнень до Конституції України.

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом.

Принципи конституційного ладу України.

Гарантії конституційного ладу України.

Конституційно-правовий статус об’єднань громадян.

Форма правління, режиму та форма державного устрою України.

Конституційно-правові ознаки України, як суверенної та незалежної держави.

Конституційне закріплення політичної, ідеологічної та економічної багатоманітності в Україні.

Конституційно-правові ознаки України, демократичної, соціальної та правової держави.

Поняття правового статусу людини і громадянина, як загальний конституційно-правовий інститут.

Основні принципи правового статусу людини і громадянина.

Поняття і принципи та ознаки громадянства України.

Підстави набуття і припинення громадянства в Україні.

Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина.

Поняття та види громадянських прав і свобод людини.

Політичні права та свободи.

Економічні, соціальні і культурні права і свободи.

Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Основні права, свободи та обов’язки іноземців в Україні.

Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.

Повноваження Конституційного Суду України.

Поняття виборів та їх соціальна функція.

Види виборів.

Виборче право і виборча системи.

Принципи виборчого права в Україні та закріплення їх в Конституції.

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

Поняття виборчого процесу.

Правова регламентація стадій виборчого процесу.

Стадії виборчого процесу та їх характеристика.

Поняття та соціальна функція референдумів.

Види референдумів.

Порядок призначення та проведення референдумів.

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

Процес легітимізації державної влади.

Поняття та ознаки органу державної влади.

Конституційна система органів державної влади.

Принципи організації та діяльності органів державної влади.

Конституційно-правовий статус Верховної Ради, як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Кількісний склад та структура Верховної Ради України.

Функції і повноваження Верховної Ради України.

Основні форми діяльності Верховної Ради України.

Органи та посадові особи Верховної Ради: обрання та повноваження.

Порядок формування та повноваження комітетів та комісій Верховної Ради України.

Поняття законодавчого процесу.

Характеристика стадій законодавчого процесу.

Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Поняття статусу народного депутата України.

Права та обов’язки народного депутата.

Право депутатського запиту.

Форми діяльності народного депутата . Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Гарантії діяльності народного депутата. Депутатська недоторканість.

Дострокове припинення повноважень народного депутата.

Становлення інституту президента в Україні.

Конституційний статус Президента України, як глави держави.

Порядок обрання та вступу на пост Президента України.

Функції і повноваження Президента України.

Конституційні засади взаємовідносин Президента з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, судами.

Акти Президента України.

Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

Поняття та зміст виконавчої влади.

Система органів виконавчої влади.

Склад та порядок формування Кабінету Міністрів.

Місце та роль Кабінету Міністрів в механізмі державної влади.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження.

Система місцевих органів виконавчої влади на місцях.

Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.

Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

Конституційні принципи правосуддя в Україні.

Система судових органів.

Конституційний Суд України та його місце в системі органів державної влади.

Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

Повноваження Конституційного Суду.

Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

Поняття виборів та їх соціальна функція.

Поняття територіального устрою держави.

Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративно-територіальних одиниць.

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

Поняття принципи, суб’єкти місцевого самоврядування.

Місцеві вибори та місцеві референдуми.

Система органів місцевого самоврядування.

Територіальна громада, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад та їх голів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України від 28.06.1996 р. // Голос України від 13.07.1996 р. - № 128.

Про всеукраїнський референдум. Закон України від 03.07.1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - № 44-45. – 2013.

Про статус народного депутата України. Закон України від 17.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 3. – 1993.

Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України від 3.12.1996. - № 49

Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 24. – 1997.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР).- № 20. – 1998.

Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. - № 35.

Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 14. – 1999.

Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 9.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 20-21. – 1999.

Про громадянство України. Закон України від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 13. – 2001.

Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 23. - 2001.

Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 07.06.2001 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - N 33.

Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11.07. 2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2002 - N 40.

Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. - № 36.

Про Регламент Верховної Ради України. Закон України від 10.02.2010 р. // Голос України від 17.02.2010. - № 28

Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 07.07.2010 р. // Офіційний вісник України від 30.07.2010. - № 55 / 1.

Про центральні органи виконавчої влади. Закон України від 17.03.2011 //Відомості Верховної Ради України (ВВР).- № 38. – 2011.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 22.09.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 19-20. – 2012.

Про вибори народних депутатів України. Закон України від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 10-11. – 2012.

Про громадські об’єднання. Закон України від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 1.

Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - № 13. – 2014.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Закон України від 15.04.2014 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. - № 26.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Закон України від 20.10.2014 р.//Відомості Верховної Ради (ВВР).–2015.-№ 1.

Про місцеві вибори. Закон України від 14.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2015. - № 37-38.

Актуальні проблеми конституційного права України: Підручник. За заг.ред.проф. Олійника А.Ю.. – Вид.дім «Скіф» , 2012 – 552 с.

Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України : [монографія] / О. В. Білоскурська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 200 с.

Мала енциклопедія конституційного права За заг. ред. проф.. Бошицького Ю.Л.: Енциклопедія. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 462 с.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів / за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Х. : Право, 2014. – 328 с.

Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: / Монографія/ За ред.. М.О. Баймуратова/ Ю.О. Волошин. – К.: Логос, 2010. – 428 с.

Годованець В. Ф. Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Ф. Годованець. – К. : МАУП, 2005. – 360 с.

Конституционное право Украины: Учебное пособие. Под общ.ред. Р.Ф.Гринюка. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 259 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. / В. В. Кравченко. – Вид. 6-те, випр. та доп. – К.: Атіка, 2008. – 592 c.

Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Калісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.

Конституційне право України в схемах і таблицях. Навчальний посібник. Ф. В. Веніславський, Харків – Право. – 2014. - 376 с.

Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; МОНУ. – К. : Алерта, 2011. – 380 с.

Прієшкіна О.В. Конституційний лад України:актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку:Моногр.–О.:Фенікс,2008.–280 с.

Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник/В. Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко.–4-вид.переробл. та доопр–К.:Ліра-К,2012.–576 с.

Селиванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права . Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А.О. Селиванов. – К.: Логос, 2012. – 152 с.

Скрипнюк В. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти : монографія / В. Скрипнюк. – К. : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499/

Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.

Сліденко І. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів:Монографія.–К.: Істина,2010.–624 с.

Слюсаренко А. Г. Історія Конституції України / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Знання України, 1993. – 192 с.

Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / О. В. Совгиря. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 464 с.

Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

Шаптала Н. К. Конституційне право України: [навч. посіб.] / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня – Запоріжжя: Дике Поле, 2012. – 479 с.

Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник/ А.Є. Шевченко, В.К. Антошкіна, О.А. Кирпичов, Ю.М.Фролов. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 342 с.

Шевченко А.Є., Денисова М.М., Денисова О.С. Реалізація конституційного права на мирні зібрання: монографія/-Донецьк: 2011 – с.253.

Шевченко А.Є., Бесчастний В.М., Січкар В.О., Борзих Н.В., Удовенко К.В., Кудлай О.П. Роль уповноваженого ВР з прав людини у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина:/ монографія. За заг.ред.О.В.Марцеляка. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» , 2011 – 366 с.

Добавить комментарий